در حال بارگذاری ...

مهلت انتخاب واحد تابستان

 

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی:

زمان انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مشمول اخد واحد (مطابق دستورالعمل ها) در ترم تابستان 97 از روزشنبه 970416 لغایت 970422 میباشد .