در حال بارگذاری ...

.

 

ماه مبارک آمد، ای دوستان بشارت

کز سوی دوست ما را هر دم رسد اشارت

آمد نوید رحمت، ای دل ز خواب برخیز

باشد که باقی عمر، جبران شود خسارت

 

حلول ماه مبارک رمضان، ماه رحمت و برکت و غفران مبارک باد.